ÇAM LİMANI TURİZM OTEL ve YAT İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. MÜŞTERİ/ÜYE AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla ÇAM LİMANI TURİZM OTEL ve YAT İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (“ŞİRKET” veya “ÇAM LİMANI” olarak adlandırılacaktır.) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanmıştır. “ÇAM LİMANI” na iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1. Faaliyetlerimiz kapsamında Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Müşterilerimize/Üyelerimize ait;

  • Kimlik bilgisi (Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyet)
  • Aile Bilgilileri (Aile üyelikleri kapsamında aile üyelerinin kimlik bilgileri)
  • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi),
  • Finans Bilgisi (banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri),
  • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler),
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (ŞİRKET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri /işyeri sayılan alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar),
  • Hukuki İşlem Bilgisi (Adli mercilerle yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler),
  • Müşteri işlem Bilgisi (Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi),
  • Meslek Bilgisi
  • Sağlık Verisi/özel nitelikli veri (kan ve diğer tahliller), (Kişinin kendi rızasıyla ilettiği sağlık verileri),

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tesis spor faaliyetlerini kapsamında müşteri/üye taleplerinin icrasına yönelik bilgi işlem süreçlerinin (gympro vs) yürütülmesi, icra edilmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, resmi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplamakta ve işlemekteyiz. (kaydetme, depolama, aktarma, imha)

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda kategorizasyonu yapılan ve işleme amaçları belirtilen kişisel verilerinizi; Yetkili Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları (Yazılı talep halinde ve olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet ve diğer Kolluk Birimleri, Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı), İş Ortağı / Bankalar / Mali Müşavirler (Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi Mali kayıtların denetlenmesi), Tedarikçi / E-posta Hizmeti Tedarikçisi/GSM (Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi), Hissedarlar (İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi), Avukatlar, Danışmanlık ve Hizmet alınan diğer üçüncü kişiler kapsamında İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla aktarabilmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz müşterilerimize/üyelerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, ŞİRKET”in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

4. Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.camlicauniverse.com uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile ÇAM LİMANInın “Acıbadem Caddesi Raufpaşa Hanı Sokak No:19 Çamlıca Konakları Üsküdar/İstanbul” adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için şirketin web adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen yazışma/iletişim veya e- posta adreslerimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : ÇAM LİMANI TURİZM OTEL ve YAT İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Mersis No : 0330005058600011

Adres : Acıbadem Caddesi Raufpaşa Hanı Sokak No:19/2 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon : 444 2 803

Kep Adresi : camlimani@hs01.kep.tr

E-posta Adresi : kvkk@camlicauniverse.com

Web Adresi : www.camlicauniverse.com