ÇAM LİMANI TURİZM OTEL ve YAT İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. FOTOĞRAF VE KAMERA KAYITLARI AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla ÇAM LİMANI TURİZM OTEL ve YAT İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (“ŞİRKET” veya “ÇAM LİMANI” olarak adlandırılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ofis katları, bina üretim ve paketleme alanlarında, yemekhane, otopark, ziyaretçi bekleme alanı, güvenlik kulübesi, alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Ayrıca üyelik takibinin doğru yapılabilmesi ve güvenlik süreçlerinin yönetimi amacıyla üyelik kaydı sırasında vesikalık fotoğraf alınmaktadır. Kayıt işlemleri İdari İşler Sorumlusu, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından denetlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ya da otomatik olmayan yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda KVKK’nun 11. Maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.camlicauniverse.com uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ÇAM LİMANI”na iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.camlicauniverse.com adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (https://www.camlicauniverse.com/kvkk/kisisel_verilerin_korunmasi_ve_islenmesi_politikasi) inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen iletişim veya e- posta adreslerimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : ÇAM LİMANI TURİZM OTEL ve YAT İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Mersis No : 0330005058600011

Adres : Acıbadem Caddesi Raufpaşa Hanı Sokak No:19/2 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon : 444 2 803

Kep Adresi : camlimani@hs01.kep.tr

E-posta Adresi : kvkk@camlicauniverse.com

Web Adresi : www.camlicauniverse.com